Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN JONG PERSONAL TRAINING
Bij het inschrijven als klant van Jong Personal Training (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Jong Personal Training ingeschreven bij KVK te Alphen aan den Rijn onder nummer 57725683, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Jong Personal Training behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website: www.jongpersonaltraining.nl

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Jong Personal Training en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Jong Personal Training en de betreffende cliënt overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT
1.1. De inschrijving bij Jong Personal Training geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor aanvang van Personal Trainingen, PHP metingen en-of abonnementen, wordt er naar behoefte een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek is gratis, ook als de klant beslist geen overeenkomst aan te gaan.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jong Personal Training. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van Jong Personal Training gebruikt worden.

2 DUUR EN BEEINDIGING VAN OVEREENKOMST
2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.

2.2 Indien een overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar, is deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd op te zeggen. Indien de klant dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

2.3 Indien een overeenkomst is aangegaan voor de duur van een half jaar, is deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd op te zeggen. Indien de klant dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

2.4 Indien een overeenkomst is aangegaan voor de duur van een 3 maanden, is deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd op te zeggen. Indien de klant dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

2.5 Opzegging

2.5.1 De klant kan de overeenkomst opzeggen door dit te mailen naar: leden@jongpersonaltraining.nl

2.6 Verhuizing, blessure(s) & vakanties

2.6.1 Als de klant verhuisd kan hij/zij bij Jong Personal Training de personal training blijven volgen.

2.6.2 We hopen dat de klant in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien een klant door medische redenen geen gebruik meer kan maken van het lidmaatschap kan hij/zij deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. De klant dient bewijs te overleggen dat gezien de medische situatie de klant niet meer in staat is gebruik te maken van de overkomst door een doktersverklaring.

2.6.3 Opschorting van een lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

2.6.4 Onze prijzen zijn zo aangepast in combinatie met het aantal weken in een maand/jaar dat wij rekening hebben gehouden met de vakanties. Vakanties kunnen dus niet met terugwerkende kracht worden ingehaald.

3 BETALING
3.1 Personal Training (PT)

3.1.1. Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. Bij small-grouptraining kunnen er maximaal 6 cliënten tegelijkertijd getraind worden.

Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Jong Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Jong Personal Training plant zelfstandig de dagen en tijden waarop er getraind wordt en kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Jong Personal Training en de betreffende cliënt.

3.2 Automatisch incasso

3.2.1 Alle betaling zullen worden uitgevoerd door middel van automatisch incasso. Elke 26ste dag van de maand zal er automatisch het bedrag worden afgeschreven van de opgegeven rekening. Wij wijzen erop dat het eerste maandbedrag voor start geïncasseerd wordt van de door klant opgegeven rekening. De klant betaalt dus altijd een maand vooruit. Als er de eerste keer niet genoeg saldo op de rekening staat wordt het een week later nog een keer geprobeerd. Jong Personal Training rekent voor de 2e poging €25,00 administratiekosten.

AFZEGGING VAN AFSPRAKEN
3.1.3 .A) Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend.

B) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.

C) Als een cliënt te laat komt bij een Personal Training, wordt de les gewoon doorberekend en zal dezelfde eindtijd aangehouden worden.

3.1.4 Wanneer Jong Personal Training verhinderd is of te laat komt op de training, heeft de cliënt recht op de gehele training.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

3.1.5.A) Lessen die met een gegronde rede (lees: onoverkomelijke persoonlijke situaties) afgemeld worden, met in acht neming van de eerder genoemde punten, worden genoteerd en mag de cliënt in overleg met de onderneming JONG Personal Training inhalen.

B) De in te halen lessen kunnen alleen ingehaald worden binnen de periode van het huidige abonnement.

 

4 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

4.2. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Jong Personal Training. (indien nodig, eigen huisarts raadplegen)

4.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

4.4 De cliënt verklaart Jong Personal Training niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

4.5. De cliënt verklaart Jong Personal Training op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risicos die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

4.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsschemas, supplementenadviezen en trainingen.

4.7. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Jong Personal Training.

4.8 Om hygiënische redenen is het verplicht handdoek te gebruiken tijdens het trainen.

4.9 Elk lidmaatschap is persoonsgebonden.

5 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN
5.1 Jong Personal Training behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

5.2. Jong Personal Training behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

6 ONLINE PROGRAM / MINIMAL
6.1 Het Online Programma is voor minimaal 3 maanden. Daarna loopt het Online Programma door met een maandelijks opzegtermijn van 30 dagen.

6.2 De betaling van het online programma verloopt door middel van automatisch incasso en kan opgezegd worden door een mail te sturen naar leden@jongpersonaltraining.nl

6.3 Bij het Minimal programma heeft u recht op 1x personal training per maand.